Privacybeleid

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. www.jpbuiten-hout.nl vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

J&P Buiten-Hout is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u voornamelijk om een bestelling bij ons te plaatsen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • emailadres.

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling;
 • om uw bestelling volledig af te ronden;
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met onze privacyverklaring?
Als u wenst te reageren op onze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen per

email: info@jpbuiten-hout.nl

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of uzelf uitschrijven voor onze communicatie per e-mail.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online hebt geplaatst.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties via Google Adwords.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wat zijn cookies? Cookies zijn eenvoudige en niet gevaarlijke tekstbestandjes die een computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens en facturen).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over onze privacyverklaring, ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan alstublieft contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

J&P Buiten-Hout

Pelikaanstraat 23

3903 AG  VEENENDAAL

T. 06-39645811

E. info@jpbuiten-hout.nl
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 42621941


Algemene voorwaarden

Algemene-voorwaarden

van:

J&P Buiten-Hout

Pelikaanstraat 23

3903 AG  VEENENDAAL

T. 06-39645811

E. info@jpbuiten-hout.nl
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74683349

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de vennootschap onder firma J&P Buiten-Hout gevestigd te Veenendaal die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
 3. Opdrachtgever-consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de opdrachtgever-consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever/opdrachtgever-consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever-consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever-consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de opdrachtgever/opdrachtgever-consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en opdrachtgever/opdrachtgever-consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever/opdrachtgever-consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever/opdrachtgever-consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever/opdrachtgever-consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever/opdrachtgever-consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever/opdrachtgever-consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever/opdrachtgever-consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De ondernemer en de opdrachtgever/opdrachtgever-consument zullen in dat geval overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.    De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever/opdrachtgever-consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Budget Dakramen kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren precies overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever/opdrachtgever-consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 6. de prijs inclusief belastingen;
 7. de eventuele kosten van verzending;
 8. de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 9. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 10. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 11. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever/ opdrachtgever-consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en betaling middels het georganiseerde systeem voor verkoop op afstand of na betaling van de overeengekomen vooruitbetaling.
 2. Indien de opdrachtgever/opdrachtgever-consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever/opdrachtgever-consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever/opdrachtgever-consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever/opdrachtgever-consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever/opdrachtgever-consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever/opdrachtgever-consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de opdrachtgever/opdrachtgever-consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever/opdrachtgever-consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de opdrachtgever/opdrachtgever-consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 11. als de opdrachtgever/opdrachtgever-consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever-consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever-consument of een vooraf door de opdrachtgever-consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Het onder lid 1 bedoelde herroepingsrecht geldt niet voor de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever-consument, of een vooraf door de opdrachtgever-consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de opdrachtgever-consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:  de dag waarop de opdrachtgever-consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de opdrachtgever-consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de opdrachtgever-consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 6. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever-consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Wanneer de opdrachtgever-consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de opdrachtgever-consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.    De opdrachtgever-consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 8. Indien de opdrachtgever-consument na afloop van de in lid 1 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever-consument tijdens de bedenktijd

 1. opdrachtgever-consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever-consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. opdrachtgever-consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever-consument en kosten daarvan

 1. Als de opdrachtgever-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Dit kan door het een bericht van herroeping te mailen naar: info@jpbuiten-hout.nl
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de opdrachtgever-consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De opdrachtgever-consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De opdrachtgever-consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, en volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever-consument.
 5. De opdrachtgever-consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de opdrachtgever-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de opdrachtgever-consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever-consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever-consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de opdrachtgever-consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever-consument heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever-consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever-consument.
 4. Als de opdrachtgever-consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering door de ondernemer, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  1. Volgens specificaties van de opdrachtgever-consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever-consument.

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het onjuiste gebruik van haar producten.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de opdrachtgever/opdrachtgever-consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 7 werkdagen na ontvangst door de opdrachtgever/opdrachtgever-consument bij de ondernemer schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Tenzij anders wordt overeengekomen vindt de levering door de ondernemer plaats.  
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever/opdrachtgever-consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
 4. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever/opdrachtgever-consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever/opdrachtgever-consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Alle levertermijnen worden door de ondernemer zo nauwkeurig mogelijk benaderd maar kunnen alleen beschouwd worden als een streefdatum/- periode en niet als een fatale termijn. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever/opdrachtgever-consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever/opdrachtgever-consument geen recht op schadevergoeding.
 6. Na ontbinding volgens lid 3 zal de ondernemer het bedrag dat de opdrachtgever/opdrachtgever-consument betaald heeft binnen 14 dagen terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever/opdrachtgever-consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Als een overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever/opdrachtgever-consument wordt gesloten met behulp van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, vindt betaling elektronisch plaats.
 2. Als bij het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever/opdrachtgever-consument geen gebruik heeft gemaakt van de een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, dan dienen voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, de door de opdrachtgever/opdrachtgever-consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen    14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Hierbij is de ondernemer te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 3. Bij de verkoop van producten aan opdrachtgevers-consument zal van de opdrachtgever-consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
 4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever/opdrachtgever-consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. De opdrachtgever/opdrachtgever-consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. Indien de opdrachtgever-consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de opdrachtgever-consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de opdrachtgever-consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever/opdrachtgever-consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever/opdrachtgever-consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

De opdrachtgever/opdrachtgever-consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. In geval van geschillen tussen de ondernemer en de opdrachtgever/opdrachtgever-consument, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de ondernemer is gevestigd, zij het dat de ondernemer altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever/opdrachtgever-consument is gevestigd.